Policy och påverkan

Sightsavers påverkar utvecklingen och införandet av riktlinjer inom områdena hälsa och inkludering på lokal, nationell och global nivå.

Gertrude Oforiwaa Fefoame från Sightsavers var en av talarna på en konferens för de stater som skrivit under FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Vårt team för policy och påverkan arbetar för att människor runt om i världen ska få tillgång till den hälsovård och utbildning som de är berättigade till, och för att människor med funktionsnedsättning inte ska bli diskriminerade utan istället ges egenmakt och kraft för att kräva de rättigheter de har rätt till.

Policy är ett viktigt område att arbeta med eftersom det lägger grunden för en mängd förutsättningar som formar människors liv. Det spelar ingen roll vem du är eller var du bor, ditt liv påverkas av de policies och riktlinjer som finns i den miljön du har runt omkring dig. Sightsavers arbetar för att påverka de riktlinjer som finns kopplade till områdena utbildning, hälsa, försummade tropiska sjukdomar och social inkludering. Vårt policy- och påverkansarbete är baserat på den forskning Sightsavers bedriver parallellt med våra program. Detta betyder att vi har data och faktiska bevis som backar upp det vi säger.

Ett av våra fokusområden är att uppmärksamma och påverka bristen på statistik uppdelad med avseende på funktionsnedsättning. I många fall vet vi inte hur många som lever med funktionsnedsättning i ett område eller om de har tillgång till vård och utbildning. Vi testar nya sätt att samla in statistik för att få med information om som rör just detta. Det vi lär oss utnyttjar vi för att utvärdera hur tillgängliga våra program är. Vi delar också våra metoder med andra och bidrar på så sätt till diskussionen om hur vi kan samla in den data vi behöver för att främja tillgänglighet. Som en del av vårt fokus på forskning som stöttar vårt påverkansarbete har vi även hjälpt personer med funktionsnedsättning och äldre att genomföra forskningsprojekt och analysera forskning tillsammans för att göra sina röster hörda.

Vårt påverkansarbete är en central del av vår verksamhet

Alla våra projekt innehåller någon form av påverkansarbete, men i vissa projekt blir detta tydligare än i andra. Projektet Conneting the Dots erbjöd personer med funtionsnedsättning träning i olika yrken. Detta lede till att de kunde försörja sig själva, men eftersom de plötsligt kunde visa att de var kapabla och kunde bidra så förändrades även omgivningens attityder yill dem.

Vår kampanj ”Put us in the Picture” uppmanar alla aktörer inom internationellt utvecklingsarbete att inte ignorera eller glömma personer med funktionsnedsättning. Sedan 2013 har det här bidragit till ett ökat fokus på funktionsnedsättning i utvecklingsarbetet både i Storbrittanien och runt om i världen. Funktionsnedsättning nämns specifikt i flera av delmålen och indikatorerna i FNs globala mål för hållbar utveckling

Även i övrigt är Sightsavers policy och påverkansarbete i samklang med dessa globala mål och stödjer fullt ut åtagandet om att inte lämna någon utanför utvecklingen.

Vårt påverkansarbete är en central del av vår verksamhet. Det är en del av alla våra projekt, vi bedriver specifika kamapnjer för att se till att viktiga frågor prioroteras globalt och vi använder vår forskning för att jobba för förändring. Du kan läsa mer om vårt policyarbete runt våra olika fokusområden på Sightsavers globala hemsida genom att följa länkarna nedan. Sidorna du kommer till kommer att vara på engelska.

Våra huvudområden för policy and påverkan

Egenmakt och attityder

Projektet Connecting the Dots gav människor med funktionsnedsättning arbetsträning och lyckades även förhindra attityderna till funktionsnedsättning i samhället.
Läs mer på engelska

Fokus på personer med funktionsnedsättning

Här kan du läsa mer om kampanjen Put us in the Picture som vi beskrev ovan och om hur vi kämpar för att frågor som rör funktionsnedsättning inte ska glömmas bort globalt.
Läs mer på engelska

Funktionsnedsättnings-uppdelad statistik

Vi arbetar för att se till att fler dataset inkluderar statistik om funktionsnedsättning. Utan statistik kan vi varken se vilka behov som finns eller om våra program är tillgängliga.
Läs mer på engelska

Sightsavers och de globala målen för hållbar utveckling

Sightsavers arbete bidrar till de 17 globala hållbarhetsmålen som syftar till att få bort extrem fattigdom, bekämpa klimatförändringar och säkerställa välstånd för alla.

Läs mer

Resurser

Strategier

Strategi för utbildning (2013-2018)

Det här dokumentet lägger grunden till vårt utbildningsstrategiska arbete, identifierar våra mål och sätter ramverket för tillvägagångssättet i det praktiska arbetet. Strategin hjälper oss att nå våra mål. För att läsa strategin i dess helhet på engelska, klicka på länkarna nedan.

View the education strategy in English (pdf)

View the strategy summary in English (pdf)

 

Ramverk för egenmakt och inkludering (2015)

Det här ramverket beskriver strategin för vårt rättighetsbaserade arbete med inriktning på funktionsnedsättning inom både programutformning och det operativa arbetet. Dokumentet kompletterar våra strategier för ögonhälsa, utbildning och forskning. För att läsa det i dess helhet på engelska, klicka på länken nedan.

View the strategic framework in English (pdf)

 

Strategi för ögonhälsa

Vår strategi för ögonhälsa ger en klar och tydlig bild av organisationens arbete inom det här området under perioden 2013-2018, hur resurser ska användas och investeras och hur vi ska arbeta med samarbetspartner för att målen ska nås.  För att läsa strategin på engelska eller franska, klicka på länkarna nedan.

View eye health strategy in English (pdf)

View eye health strategy in French (pdf)

View strategy summary in English (pdf)

 

Strategi för forskning

Vår forskningsstrategi sätter upp fyra tydliga mål: Vi ska analysera all data som samlas in och se till att infomationen används i våra program och vårt påverkansarbete. Vi ska ska bedriva högkvalitativ forskning som ger svar på obesvarade frågor och hjälper oss med de utmaningar vi möter. Vi ska bli bättre på att skapa, förstå och använda den kunskap som kommer från forskning. Slutligen ska vi också se till att resultaten av vår forskning sprids. Klicka på länken nedan för att läsa hela strategin (på engelska).

View our research strategy in English (pdf)

Mer om policy och påverkan

Women are trained in judo.
sightsavers_news

Magasinet Stylist hyllar Sightsavers judogrupper för blinda i Indien

Det brittiska magasinet Stylist hyllar ”kämparandan” hos synskadade kvinnor som lär sig judo och självförsvar genom ett Sightsavers-program i Indien.

Three people with disabilities get together to fundraise.
sightsavers_news

Årsdag för 2030-agendan: en positiv start

Idag är det ett år sedan världens ledare tog beslut om den så kallade 2030-agendan – ett åtagande med 17 mål för att utrota fattigdom senast 2030.

sightsavers_news

WHO rapporterar om framsteg i kampen mot trakom

Enligt uppgifter från Världshälsoorganisationen (WHO) kunde 85 miljoner människor behandlas med antibiotika under 2016 i kampen mot trakom, den infektion som orsakar mest blindhet i världen.